حمل ونقل و ترافیک

١. مطالعات فاز ١ و ٢ ساماندهی و اصلاح هندسی میادین حضرت ابوالفضل (ع ) و همافر و زیر گذر راه آهن حد فاصل دو میدان در شهر یزد
٢. مطالعات مرحله اول و دوم احداث پل راه آهن همافر شهر یزد
٣. بررسی عوامل حادثه خیز برای موتورسیكلت سواران شهر یزد و ارائه راهكارهای عملی كاهش خسارات وارده
٤ مطالعات مرحله اول و دوم احداث پارک آموزش ترافیک شهر یزد
٥. اثرسنجی ترافیکی مجتمع های ایستگاهی دره مهران ، صادقیه ، شهرری ، ایران خودرو ، وردآورد و مطالعه پارکینگ طبقاتی مجتمع ایستگاهی عباس آباد
٦. مطالعات زمان بندی چراغ های راهنمایی شهر تهران درسال های٨٦‎الی٨٨باشرکت کنترل ترافیک شهرتهران
٧. طراحی هندسی تقاطع های سطح منطقه ١٨شهرداری تهران درسال ١٣٨٧
٨. نقشه برداری و تهیه طرح های هندسی معابر سطح منطقه ٢١شهرداری تهران درسال ١٣٨٨
٩. نقشه برداری و تهیه طرح های اجرایی معابر سطح منطقه ١شهرداری تهران درسال ١٣٨٨
١٠. مطالعات ترافیک حین اجرای خط ٧ مترو تهران باهمکاری شرکت مهندسی سپاسد
١١. مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و ایمن سازی معابروتقاطع های شهرفارسان
١٢. مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و ایمن سازی معابروتقاطع های شهربروجن
١٣. تهیه طرح های اجرایی معابر زیر ٣٠ متر شهر تهران درسال ١٣٨٨
١٤. تهیه طرح انحراف ترافیک حین عملیات اجرایی ٤ ایستگاه خط یک مترو تبریزدرسال١٣٩٠
١٥. تهیه طرح ایمن سازی و ساماندهی معابر و تقاطع های منطقه آزادچابهار
١٦. انجام خدمات مشاوره به شهرداری یزد در پروژه های :
١٦.١ مطالعات فاز ١ و ٢ ساماندهی و اصلاح هندسی میادین حضرت ابوالفضل (ع ) و همافر و زیر گذر راه آهن حد فاصل دو میدان در شهر یزد
١٦.٢ مطالعات مرحله اول و دوم احداث پل راه آهن همافر شهر یزد
١٦.٣ بررسی عوامل حادثه خیز برای موتورسیكلت سواران شهر یزد و ارائه راهكارهای عملی كاهش خسارات وارده
١٦.٤ مطالعات مرحله اول و دوم احداث پارک آموزش ترافیک شهر یزد
١٧. همکاری با شرکت مدیریت مجتمع های ایستگاهی مترو تهران در پروژه های اثرسنجی ترافیکی ایستگاه های دره مهران ، صادقیه ، شهرری ، ایران خودرو ، وردآورد
١٨. همکاری با شرکت کنترل ترافیک شهر تهران در پروژه های مطالعات زمان بندی چراغ های راهنمایی
١٩. همکاری با شرکت کنترل ترافیک شهر تهران در پروژه های نقشه برداری و طراحی هندسی معابر سطح شهر تهران
٢٠. همکاری با شهرداری منطقه ١٨ تهران در خصوص کارشناسی طراحی هندسی تقاطع های سطح منطقه
٢١. همکاری با شهرداری منطقه ٢١ تهران در خصوص نقشه برداری و تهیه طرح های اجرایی معابر سطح منطقه
٢٢. همکاری با شهرداری منطقه ١ تهران در خصوص نقشه برداری و تهیه طرح های اجرایی معابر سطح منطقه
٢٣. همکاری با شرکت مهندسی سپاسد ( قرارگاه خاتم الانبیا ) در بخش هایی از مطالعات ترافیک حین اجرای خط ٧ مترو تهران
٢٤. همکاری با شهرداری فارسان در انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و ایمن سازی معابر
٢٥. همکاری با شهرداری بروجن در انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و ایمن سازی معابر– مشاور معین شهر بروجن
٢٦. همکاری با منطقه آزاد چابهار در تهیه طرح ایمن سازی و ساماندهی معابر و تقاطع ها
٢٧. طرح ادامه خیابان معلم(ابراهیم آباد)حدفاصل ثارالله تامحمدیان