راه سازی

١‎. طراحی تقاطع های غیر همسطح رسالت ازتونل تا اشرفی اصفهانی
١‎.١‎ تقاطع بزگراه رسالت – کردستان
١.٢ تقاطع خیابان رسالت – چمران
١.٣ تقاطع خیابان رسالت – کارگر
٤‎.١ تقاطع بزگراه رسالت – شیخ فضل الله
٥‎.١‎تقاطع بزگراه رسالت – پل نصر
٦‎.١ تقاطع بزگراه رسالت – یادگارامام
٧‎.١ تقاطع بزگراه رسالت – اشرفی اصفهانی
٢. طراحی تقاطع های غیر همسطح بزرگراه ستاری آبشناسان
٢.١‎ پل تقاطع ستاری
٢.٢ پل دوربرگردان آبشناسان
٣. طراحی تقاطع های غیر همسطح بزرگراه شهید زین الدین
٣.١‎ پل وفادار
٣.٢ پل احسان
٣.٣ پل عباسپور
٤. طراحی تقاطع های غیر همسطح مسیر آزادراه آزادگان
٤.١‎ تقاطع بزرگراه سعید آباد
٤.٢ تقاطع راه آهن جنوب
٤.٣ تقاطع خیابان احمد آباد
٤.٤ پل دوربرگردان خلیج
٤.٥ پل دوربرگردان الغدیر
٥. طراحی تقاطع همسطح خیابان های شیخ بهایی و ونک و طراحی خیابان شیخ بهایی
٦. طراحی تقاطع غیر همسطح بزگراه بعثت و میدان بهمن
٧. طراحی مرحله اول ودوم پل و تقاطع های غیرهمسطح میدان ولیعصرشیراز
٨. طرح تقاطع غیر همسطح بزرگراه رحمت و بلوارمدرس شیراز
٩. طرح تقاطع غیر همسطح بلوارآزادی خیابان فردوسی شیراز
١‎٠. طراحی، نظارت(عالیه وکارگاهی) تقاطع غیرهمسطح بزرگراه افسریه و خیابان هجرت
١‎١‎. طراحی بهسازی بزرگراه افسریه و بعثت
١٢. مطالعه، طراحی ونظارت (عالیه وکارگاهی)مرحله اول ، دوم وسوم احداث بزرگراه ٧٦ متری سعیدآباد
١٣. مطالعه، طراحی ونظارت (عالیه وکارگاهی)قطعات ١، ٢و٣جاده کشوری بندرطاهری-روستای میانلو
١٤. مطالعه، طراحی ونظارت (عالیه وکارگاهی)مرحله اول ودوم قطعه ٤، ٥و٦جاده کشوری بندرطاهری-روستای میانلو
١٥. نظارت(عالیه وکارگاهی)براجرای تقاطع غیرهمسطح آزادی، بهبودی وانقلاب روشندلانBRT

١٦ نظارت(عالیه وکارگاهی)براجرای تقاطع غیرهمسطح بزرگراه فتح باخیابان زرند(میدان شیرپاستوریزه)
١٧. نظارت(عالیه وکارگاهی)براجرای پروژه تقاطع های غیرهمسطح آزادراه تهران ساوه-آزادگان
١٨. نظارت(عالیه وکارگاهی)براجرای عملیات پروژه ٣٥ متری معلم
١٩. نظارت(عالیه وکارگاهی)جمع آوری آبهای قطعه یک خیابان شهیدآیت
٢٠. نظارت(عالیه وکارگاهی)انتقال آبهای سطحی خیابان شریعتی به کانال زرگنده و هدایت آبهای سطحی خیابان شهیدثانی غربی
٢١. نظارت(عالیه وکارگاهی) قطعه یک و سوم کانال سرخه حصارجنوبی و ترمیم کانال در مجاورت پارک پامچال
٢٢. نظارت کارگاهی(مقیم) براجرای عملیات راه و باند وخدمات مشاوره پروژه های عمرانی منطقه یک تهران
٢٣. پروژه EPC اتصال ادامه بزرگراه یادگارامام با آزادراه تهران-کرج-قزوین ازطریق زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح مهرویلا به همراه تونل و ایستگاه قطارشهری خط ٥ کرج ومجتمع تجاری
٢٤. مطالعه و طراحی مرحله اول تقاطع غیرهمسطح ٣٥ متری سیمون بولیوار با بزرگراه یادگار امام ومسیراتصال آن به وضع موجود
٢٥. مطالعه وطراحی مرحله اول کنارگذر کنگان
٢٦. بازنگری مطالعات مرحله اول وتهیه طرح مرحله دوم مسیل برگردان غرب تهران
٢٧. بازنگری طرح تقاطع غیر همسطح آزادراه تهران-شمال باکمربندی چالوس
٢٨. مشاورکارفرما براحداث تقاطع غیرهمسطح دسترسی مجموعه برج یادمان
٢٩. مشاورکارفرما براجرای عملیات بزرگراه باکری