ساختمان های مسکونی – تجاری

١. ساختمان هاي مسكوني و خدماتي شهداد
٢. واحدهای مسکونی شهرک کیانمهرکرج
٣. طراحی واحدهای مسکونی قاسم آباد مشهد
٤. انجام مطالعات و تهیه طرح شهرک مسکونی واحدهای کشت و صنعت امیرکبیر و میرزاکوچک خان
٥. طراحی مجتمع مسکونی قائم‌شهر (شهرقائم شهر)
٦. طراحی مرحله اول طرح توسعه مجتمع مسکونی پیکان‌شهر (کرج)
٧. ساختمان مسکونی کیوان (تهران- خیابان شیرودی)
٨. طراحي مجتمع تجاري مياني ميدان شيخ بهايي (تهران)
٩. طرح توسعه فرهنگسراي بهمن (تهران)
١٠. مطالعات و تهيه طرح جامع فرهنگسراي بهمن و بهسازي ساختمان هاي موجود
١١. طراحی برج موزه صنايع دستي ميدان شيخ بهايي(تهران)
١٢. مطالعات و طراحی پروژه‌های ساختمانی اداره کل راه‌آهن لرستان
١٣. مطالعات و طراحی پروژه‌های ساختمانی اداره کل راه‌آهن اراک
١٤. مطالعات و طراحی، خدمات نظارت عالیه و کارگاهی شهرک شیرین‌شهر اهواز
١٥. مجتمع مسکونی احتشامیه (تهران- خیابان احتشامیه)
١٦. مجتمع مسكوني آبکوه (تهران- خیابان فرمانیه)
١٧. مجتمع مسکونی دروس (تهران- خیابان دروس)
١٨. طراحی معماری مجتمع تجاری سمرقند(تهران)
١٩. مجتمع مسكوني طاهری (تهران- خیابان ولیعصر)
٢٠. ساختمان مسكوني خيابان بوستان (تهران- خيابان شهيدلواساني)
٢١. ساختمان مسكوني خيابان ياسمن شرقي (تهران- خيابان ديباجي جنوبي)
٢٢. ساختمان مسكوني خيابان قادري (تهران- خیابان شمس آباد)
٢٣. طراحی معماری مجتمع تجاری سرو (تهران- خیابان ولیعصر)
٢٤. طراحي و ساخت اتصال بزرگراه یادگار امام از طریق زیرگذر مهرویلا و طراحی مجتمع تجاری، ایستگاه مترو میدان مادر