تخصص های کاری شرکت

ردیف عنوان پایه
۱ راهسازی پایه ۱
٢ طراحی شهری پایه ۱
٣ ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی ونظامی پایه ۱
٤‎ ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانی پایه ٣
٥‎ ترافیک و حمل ونقل پایه ٣